I vissa kurser inom Barn och fritid ingår APL (ArbetsPlatsförlagt Lärande) och/eller fältstudier. Dessa kurser är Barns lärande och växande (3 veckor), Hälsopedagogik (2-3 veckor), Kommunikation (2-3 veckor), Pedagogiskt arbete (7 veckor), Pedagogiskt ledarskap (3 veckor) och Specialpedagogik 2 (3 veckor), se också kursöversikt.

Du gör praktik inom en verksamhet som hör till yrkesområdet för att på det sättet praktiskt lära dig de delar av kursernas innehåll som är direkt kopplat till hur man arbetar i verkligheten. På ovan nämnda kurser gör du som studerande praktik inom förskola, fritidshem, fritidsgårdar, andra typer av fritidsverksamheter, speciella boenden eller verksamhet riktad till funktionshindrade m.m. utifrån kursens innehåll. Man kan inte nå dessa kursers mål om man inte deltar i APL.

Under APL följer du en handledare och dennes schema. Detta kan innebära dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Har du lång yrkesverksamhet bakom dig, kan du eventuellt validera dina kunskaper. Det innebär att du kan tillgodoräkna dig din yrkeserfarenhet.

Fältstudier
I en del kurser ingår det kortare eller längre fältstudier vilket enbart innebär att man deltar i en verksamhet för att observera, intervjua m. m i syftet att skapa sig en uppfattning om hur en verksamhet fungerar eller för att ta reda på hur man arbetar i verkligheten med specifika saker.

SweJa ordnar APL-platser för dig som studerar på Barn och fritid. Om du önskar ordna en egen plats så kontakta din lärare vid kursstart.